Jaká práva a povinnosti má majitel bytu a nájemce?
J

Uzavřeli jste nájemní smlouvu a nevíte, jaké povinnosti vám z ní vyplývají? Poradíme vám, zda smíte chovat zvíře a přivést si návštěvu, když vám to smlouva zakazuje. Vysvětlíme také, kdo hradí opravy v bytě a jak postupovat při poškození bytu.

Zpřístupnění bytu

Byt se zpřístupňuje zpravidla v den, který si strany sjednají ve smlouvě. Není-li určen, pak se jedná o první den v následujícím měsíci poté, kdy smlouva nabyla účinnosti. Zpřístupnění bytu probíhá v praxi zpravidla předáním klíčů od domu a bytu.

Bydlení a práce či podnikání v bytě

Umožnit užívání bytu je další z povinností pronajímatele, ale současně je „řádné užívání“ v souladu s nájemní smlouvou také základní povinností nájemce. 

Primárním účelem nájmu je bydlení v bytě. Nelze vyloučit ale ani práci a podnikání. Nájemce si tedy může nejenom umístit sídlo na adresu domu či bytu, ale také samotnou práci z domova vykonávat. 

Platba nájemného

Základní povinností nájemce je především platba nájemného. To je vhodné detailně rozepsat v nájemní smlouvě, obdobnou službu může ale také poskytnout tzv. evidenční list, který může být přílohou smlouvy. Nájemné se obvykle hradí za období jednoho měsíce, a to předem, nejpozději do 5. dne příslušného platebního období.

Zákaz chovu zvířat a omezení pobytu cizích osob

Pronajímatelé rádi vkládají do nájemních smluv klauzule o zákazu chovu zvířat. Záleží ale na nájemci, zda bude takové zákazy akceptovat. Má totiž podle zákona právo zvířata v bytě chovat, a to i za situace, kdy mu to smlouva výslovně zakazuje. Chov by měl ale respektovat domovní řád a nenarušovat soužití s ostatními sousedy.

Podobně ani návštěvy v bytě nelze nájemní smlouvou zakázat. Pronajímatel má sice právo vědět, kolik osob bude v bytě bydlet, případně si vyhradit souhlas s přijímáním dalších obyvatel bytu (to se netýká osob blízkých). Nájemce má naopak povinnost nahlásit navýšení počtu osob žijících v bytě. Tyto povinnosti se ale netýkají krátkodobých návštěv. 

pexels andrea piacquadio 3760067

Údržba a opravy v nájemním bytě

O udržování bytu se nájemce a pronajímatel do určité míry dělí. Nájemce má na starosti zajištění a hrazení běžné údržby a drobných oprav v bytě. Tím se myslí především úklid, čištění a udržování spotřebičů, opravy dveří a oken. Mohou sem spadat i další opravy v bytě, jejichž náklady nepřekračují 1000 Kč.

Pronajímatel má ze zákona povinnost udržovat po dobu nájmu byt ve stavu způsobilém k užívání. Sem by se řadilo především zajištění základních potřeb jako dodávka vody, tepla a podobně. Měl by také hradit větší opravy v bytě, které stojí více než 1000 Kč. Dále by měl zajistit náhradu nefunkčního zařízení bytu a hradit náklady na opravy závad, které znemožňují užívání bytu.

Co dělat v případě závažnějších vad či poškození v bytě?

Jakmile nájemce nějakou větší závadu v bytě zjistí, měl by především neprodleně informovat majitele. Současně by měl dělat také vše pro to, aby se škoda dále nezvětšovala. Měl by tedy sám aktivně jednat a další škodě zabránit. 

Změny a úpravy v bytě

Zejména v případě dlouhodobého bydlení mají nájemníci potřebu leccos v bytě pozměnit. Přibitím obrazu či poličky na stěnu počínaje a výměnou kuchyňské linky konče. 

Rozsah možných změn v bytě lze rovněž upravit nájemní smlouvou. Obecně ale platí, že pokud změny plánuje nájemce, měl by s nimi pronajímatel souhlasit. Nedohodnou-li se jinak, měl by nájemce po skončení nájmu uvést byt do původního stavu. Pokud změny prosazuje majitel bytu, i zde je na místě především vzájemná dohoda. Pokud k ní ale nedojde, je nájemce povinen strpět úpravu bytu, nesníží-li se tím hodnota bydlení a neomezí-li jej úpravy v užívání bytu.

Nové články

Podobné články

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here